Arrow
Arrow
[MABUCHISOJI] Công ty Mabuchisoji tuyển baito làm việc tại resort (trong khoảng thời gian 22/7 đến 31/8) được hỗ trợ toàn bộ tiền ăn và trọ. ‹ VYSAJOB – Trung tâm hỗ trợ việc làm sinh viên Việt Nam tại Nhật Bản