Qui định về giải Tứ Hùng (VYSA League)


Những qui định về giải Tứ Hùng – VYSA League (Viết lại bài của HoThaiHung)

1.Đối tượng tham gia :Toàn thể các anh em Việt nam dang sinh sống,vui chơi , học tập và công tác ntại Nhật cũng nhưbạn bè nuớc ngoài 2.Thời gian tổ chức:Vào một ngày cuối tuần của tuần thứ ba hoặc thứ tư của tháng 12 ( căn cứ vào sự thu xếp của các dội tham gia).Diều này phải duợc xác dịnh truớc ít nhất là 2 tuần. 3.Địa diểm tổ chức:Do các dội tham gia dăng cai, hoặc thuê, muợn dịa diểm.BTC phải thông báo chính xác dịa diểm cho các dọi trước ít nhất 2 tuần. 4.Qui dịnh: 4.1.Số nguời : a. Về số nguời tham gia: Không hạn dịnh b. Về số nguời nuớc ngoài tham gia : Không hạn dịnh . Tuy nhiên, không duợc phép có dồng thời quá 3 cầu thủ nuớc ngoài trên sân. 4.2. Số dội: a. Tối da 8 dội dầu tiên trong các dội dã dăng kí tham gia với BTC có quyền tham gia vòng chung kết. b. Nếu số dội dăng kí là b1.Nhỏ hơn hay bằng 4 dội=>thi dấu vòng tròn. b2. 5 dội=> Tăng lên thành 4 (dá vòng tròn) hay thành 6 ( chia 2 bảng) b3. 6 dội => Dá bảng b4. 7 dội => Tăng lên thành 6 hoặc 8 b5. 8 dội => Chia hai bảng Thể thức tăng hay giảm sẽ tùy thuộc vào BTC từng năm mà qui di.nh. 4.3. Luật lệ: ( trên nguyên tắc tuân thủ luật FIFA,có sửa dổi) a. Tuân theo luật FIFA: Mỗi dội thi dấu với 11 cầu thủ. Có bắt việt vị, ném biên,thẻ vàng , thẻ dỏ,v.v… b.Thay nguời: Mỗi dội chỉ duợc phép thay tối da 6 nguờị 4.4.Trọng tài: a.Tro.ng tài chính :Thuê trọng tài Nhật hoặc cử các trọng tài là các anh em Việt nam có khả năng và công tâm trong các dộị Các dội phải tuân thủ tuyệt dối mọi quyết dịnh của trọng tài b.Tro.ng tài phụ: Là 2 cầu thủ từ hai dội khác với hai dội dang thi dấu trên sân. 4.5. Xử phạt: a. BTC dược quyến xử phạt hành chính dối với các dội có thẻ vàng và thẻ dỏ.Số tiền này sẽ duợc chuyển vào ngân quĩ của Giải . b. BTC có quyền loại dội tham dự hay nghiêm cấm không cho thi dấu( trong các giải Tứ Hùng) dối với các dội hay cầu thủ có hành vi thô bạo với TRỌNG TÀỊ 4.6. Giải thưởng: Giải thuởng duợc trích từ ngân quĩ của Giải hay từ tiền xin tài trợ Bao gồm: a. Cúp Luân Lưu cho dội giải Nhất. b.Bằng khen cho các dội dứng vị trí thứ Nhất, Nhì b. Giải thưởng cho Tất cả các dội tham gia tùy vào thứ tự xếp hạng trong giải.