Cập nhật: Link đăng ký thông tin du học sinh với Đại sứ quán

Nhằm thuận tiện hơn cho việc đăng ký thông tin của các du học sinh, Đại sứ quán đã tạo form online để các bạn du học sinh điền thông tin.
Link đăng ký thông tin với đại sứ quán: https://goo.gl/forms/ijjCQN9cTjcEMKaN2
Xem đầy đủ thông báo của Đại sứ quán ở đây.

Bộ phận Giáo dục